Lovište Cerovlje

Broj lovišta XVIII/137
Naziv Cerovlje
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Šljuka Cerovlje
Dom "Josip Daus"
52402 Cerovlje
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 10.892 ha
Lovna površina 10.536 ha
Lovozakupnina 19.250,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 1,83 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Buzet 123 1,1
Cerovlje 10468 96,1
Gračišće 10 0,1
Kršan 3 0,0
Pazin 287 2,6
Pićan 1 0,0
ukupno 10892 100
izrada: {webis}